Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με την προκήρυξη ενημερώνει τους ενδιαφερομένους που ανήκουν στις οκτώ (8) Διοικητικές Περιφέρειες του Άξονα Προτεραιότητας 7 και επιθυμούν να συμμετάσχουν στα ανωτέρω προγράμματα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού", Θεματικός Άξονας 3, Άξονας Προτεραιότητας 7: "Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση", ότι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 23/11/2015 έως τις 07/12/2015, και ώρες από 10:00 έως 23:59, στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σκοπός του πρώτου προγράμματος είναι η επιχορήγηση των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, που δημιουργήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.