Έργα που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των ελληνικών αλιευτικών κοινοτήτων έχει ως στόχο να στηρίξει η Ε.Ε. με το ποσό των 523,4 εκατ. ευρώ που διατίθεται για την περίοδο 2014-2020.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την έγκριση, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Dr. Καρμένου Βέλα (φώτο), τόνισε: «Με αυτή τη δέσμη μέτρων για τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, η Επιτροπή μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση έργων με μακροπρόθεσμα οφέλη. Η Ελλάδα έχει μια παγκοσμίου φήμης θαλάσσια παράδοση. Με έναν καλό χωροταξικό σχεδιασμό και μια ολοκληρωμένη στρατηγική, η τεράστια ακτογραμμή της μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Θέλουμε να δώσουμε ώθηση στην απασχόληση των Ελλήνων αλιέων, υδατοκαλλιεργητών και των κοινοτήτων τους».

Το εγκριθέν επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠ) για την Ελλάδα αποβλέπει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στην προώθηση της γαλάζιας ανάπτυξης και των θαλάσσιων δεξιοτήτων στην Ελλάδα. Είναι δε σύμφωνο με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), καθώς και της κοινής αλιευτικής πολιτικής και της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, τα σχετικά κονδύλια θα στηρίξουν έργα που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των ελληνικών αλιευτικών κοινοτήτων - π.χ. με τη βελτίωση των υποδομών ή την παροχή νέων ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης.

Η χρηματοδότηση θα συμβάλει επίσης στον περιορισμό των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και θα ενισχύσει τη βιοποικιλότητα, επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των διαθέσιμων αλιευτικών δυνατοτήτων. Δεδομένης της σημασίας του τομέα της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων τεχνικών.

Βιώσιμη ανάπτυξη
Όπως έχει επισημάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για τη χώρα, εξασφαλίζοντας για το διάστημα αυτό τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών.

Ειδικότερα, για τον τομέα της αλιείας, όπου θα διατεθούν 186,2 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα αναφέρεται σε συμπράξεις μεταξύ αλιέων και επιστημόνων με γνώμονα την καινοτομία, επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών, προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας καθώς και επενδύσεις σε υποδομές όπως αλιευτικοί λιμένες, αλιευτικά καταφύγια, ιχθυόσκαλες και τόποι εκφόρτωσης.

Ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας θα απορροφήσει 89,7 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών, μέτρα ίδρυσης και εκσυγχρονισμού παραγωγικών μονάδων με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας θα διατεθούν 78,2 εκατ. ευρώ για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό των τομεακών επιχειρήσεων, εκστρατείες προώθησης και εξεύρεσης νέων αγορών, καθώς και στήριξη σχεδίων παραγωγής και εμπορίας Ομάδων Παραγωγών. Για την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης των αλιευτικών περιοχών προβλέπονται κονδύλια 54,1 εκατ. ευρώ, για τη συλλογή συλλογή αλιευτικών δεδομένων και υλοποίηση του συστήματος ελέγχου και επιθεώρησης 92 εκατ. ευρώ και τέλος για τη λειτουργία του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της Ένωσης 6 εκατ. ευρώ.

πηγή: "Ημερησία"