Από την υπηρεσία Think Tank τoυ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ.Ε.Κ.Α. εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση.


Η ελληνική οικονομία, μετά από πέντε χρόνια βαθιάς ύφεσης, κατάφερε να εξομαλύνει τις μακροοικονομικές ανισορροπίες (δημοσιονομικό έλλειμμα, έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου) αλλά από την άλλη μεριά βίωσε μια τεράστια μείωση του παραγόμενου προϊόντος κατά 25% με συνέπεια την αύξηση της ανεργίας σε επίπεδα του 27%. Παράλληλα αρκετοί κλάδοι αποδομήθηκαν, γεγονός που αυξάνει την δυσκολία επανεκκίνησης της οικονομίας.
Η συνέπεια όλων αυτών, αλλά και η μη ύπαρξη καθαρού πολιτικού λόγου, ήταν η φυγή τεράστιων κεφαλαίων από το τραπεζικό σύστημα με αποτέλεσμα τον μηδενισμό της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.

Το Δ.Ε.Κ.Α. παρουσιάζει τις προτάσεις του προς την Ελληνική κυβέρνηση και τους θεσμούς για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, γεγονός που θα σημάνει την απαρχή της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας και την διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής & ευημερίας με ταυτόχρονη διασφάλιση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους και την ομαλή εφαρμογή ορθολογικών προϋπολογισμών στο μέλλον. Το αποτέλεσμα θα είναι η δυνατότητα της χώρας να εισέλθει σε αναπτυξιακή πορεία με ταυτόχρονη ικανοποίηση των υποχρεώσεών της προς τους θεσμούς.
Οι προτάσεις συνοψίζονται στα εξής.

Η Ελλάδα να δεσμευτεί:

 • Αποτελεσματική χρήση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας (εργασία, κεφάλαιο) σε τομείς που αυξάνουν την παραγωγή αγαθών μέσω της διάσπασης του πελατειακού και συντηρητικού κράτους με τον απόλυτο διαχωρισμό της Εκτελεστικής από την Νομοθετική Εξουσία (δεν μπορεί ο Ελεγκτής της διοίκησης να είναι ο ίδιος ο Διοικητής). Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα εκμηδενισθεί η δυνατότητα εφαρμογής πολιτικών με στόχο την προσέλκυση εκλογικής πελατείας και εξυπηρέτησης ολιγοπωλιακών συμφερόντων (οι πολιτικές αυτές είναι μεγάλου κόστους και μηδενικής αποτελεσματικότητας) 
 • Λειτουργικός εκσυγχρονισμός των δημόσιων οργανισμών εξυπηρέτησης των παραγωγικών φορέων, ξεκινώντας από τους πιο δυναμικούς κλάδους (φαρμακευτικός τομέας, μεταλλευτικός, πρωτογενής τομέας και μεταποίηση, τουρισμός, τομέας χημικών προϊόντων κα) με σκοπό την δραστική μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας-ανταγωνιστικότητας της συνολικής οικονομίας. Αυτό, πέραν της αύξησης της παραγωγικότητας, θα επιφέρει την διαφάνεια και την αύξηση της δυνατότητας αποτελεσματικού ελέγχου με απλές μεθόδους
 • Άνοιγμα και απελευθέρωση των αγορών με στόχο την δημιουργία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και ανάπτυξη της καινοτομίας καθώς και την εισαγωγή νέων “παικτών” στις αγορές και την αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν αυξημένο παραγόμενο προϊόν, πιο ανταγωνιστικό, θα μειώσουν το κόστος των συντελεστών παραγωγής, θα δώσουν την δυνατότητα στην αποτελεσματική κατανομή των περιορισμένων πόρων και τελικά θα δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας
 • Εξορθολογισμός των δημοσίων δαπανών μέσω της εφαρμογής συστημάτων ανάλυσης και μέτρησης του αποτελέσματος των διαδικασιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα  μπορεί να προσδιοριστεί τι είδους δράσεις καινοτομίας θα πρέπει να υλοποιηθούν για την επίλυση ενός προβλήματος. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι οι περιορισμένοι πόροι να κατανέμονται σε τομείς που μειώνουν το κόστος και αυξάνουν την παραγωγικότητα
 • Μείωση των δημοσίων δαπανών από οργανισμούς με σύνθετα οργανογράμματα και κοστοβόρες διαδικασίες (δημόσιοι οργανισμοί με δίκτυο καταστημάτων-φορέων σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να έχουν ένα Διοικητικό Συμβούλιο και κατά τόπους Γενικούς Διευθυντές και όχι κάθε μονάδα να έχει το δικό της Διοικητικό Συμβούλιο). Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί και το κόστος προμηθειών και θα αυξηθεί η διαφάνεια στις συναλλαγές. Παράλληλα, άμεση κατάργηση όλων των φορέων που εξέλιπε η χρησιμότητα των υπηρεσιών τους
 • Μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, περιορισμός δημοσίων δαπανών για συντάξεις οι οποίες βρίσκονται στο άνω 50% του συνόλου

Οι Θεσμοί να δεσμευτούν:

 • Άμεση χρηματοδότηση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος από την ΕΚΤ
 • Άμεση συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα “ποσοτικής χαλάρωσης” της ΕΚΤ
 • Άμεση προώθηση των επενδύσεων στην Ελλάδα με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
 • Δημιουργία “επενδυτικών τίτλων” και προσφορά τους προς επένδυση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,  στοιχείων ενεργητικού ελληνικών εξαγωγικών και τουριστικών επιχειρήσεων (συμβάσεις πωλήσεων ή MOU’s). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η συνολική χρηματοδότηση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος από την ΕΚΤ θα μπορεί να αυξηθεί κατά το ποσό των “επενδυτικών τίτλων” και άρα η ρευστότητα στην Ελληνική οικονομία θα αυξηθεί δραστικά για να κατευθυνθεί στην χρηματοδότηση της ανάπτυξης, Ποσό 50 δις € μη δαναιακών κεφαλαίων θα χρηματοδοτούσαν πρόσθετες επενδύσεις στην Ελλάδα
 • Δημιουργία μηχανισμού μεταφοράς πόρων μέσα στην Ευρωζώνη για την χρηματοδότηση οικονομικών περιοχών που βρίσκονται σε ύφεση ώστε να συμβαδίζει ο οικονομικός κύκλος με τις υπόλοιπες οικονομίες
 • Αναδιοργάνωση του Ελληνικού δημόσιου χρέους σε μεγέθη που εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα χωρίς να “πνίγουν” τις προοπτικές ανάπτυξης (κούρεμα ή/και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής με ταυτόχρονη περίοδο χάριτος ανάλογα με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ)

Για την απομείωση του ελληνικού χρέους συγκεκριμένα, η Ελλάδα και οι θεσμοί θα μπορούσαν να δεσμευτούν ότι αυτό θα συμβεί εφόσον και τα δυο μέρη υλοποιήσουν όλα τα παραπάνω.