Τα Μέλη του Δ.Ε.Κ.Α.

Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται βασικά σε τακτικά, έκτακτα και αρωγά.

Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δ.Σ. του Σωματείου που ελέγχει αν τηρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο καταστατικό και η εγγραφή του μέλους επιτυγχάνεται με απόφαση πλειοψηφίας του Δ.Σ.
Κάθε εγγραφόμενο μέλος καταβάλλει εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή. Η ετήσια συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής που κάθε μέλος καταβάλλει υποχρεωτικά, ορίζονται από το Δ.Σ.

Ως τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα εγγραφής τα έκτακτα μέλη νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που διαμένουν μόνιμα ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασκούν εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν είναι υπόδικοι ή έχουν καταδικασθεί για αδικήματα διαφθοράς.
Υποχρεούνται να πληρώνουν τις ετήσιες συνδρομές που τους αντιστοιχούν και απολαμβάνουν όλων των υπηρεσιών που το Σωματείο παρέχει.

Έκτακτα Μέλη γίνονται υποχρεωτικά όλα τα εγγραφόμενα για πρώτη φορά μέλη του Συνδέσμου.
Υποχρεούνται να πληρώνουν τις ετήσιες συνδρομές που τους αντιστοιχούν και απολαμβάνουν μέρος των υπηρεσιών που το Σωματείο παρέχει.

Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται όσα μέλη ενισχύουν με σημαντικά ποσά το Σύνδεσμο, τουλάχιστον διπλάσια της ετήσιας συνδρομής Τακτικού Μέλους, για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Αίτηση εγγραφής μέλους

Εκτυπώστε και συμπληρώστε την αίτηση μέλους (σε μορφή PDF) και στείλτε την στα γραφεία του ΔΕΚΑ.