Φορέας παραγωγής ιδεών & δεξαμενής σκέψης (Think Tank)

Η διεθνής οικονομία έχει εισέλθει στην χειρότερη κατάσταση από την αρχή της οικονομικής κρίσης το 2008, με την Ευρωζώνη να έχει εισέλθει σε αποπληθωρισμό, ενώ ήδη αντιμετωπίζει την κρίση χρέους, και τις αναδυόμενες αγορές (Ρωσία, Κίνα κα) να αντιμετωπίζουν επιβράδυνση της ανάπτυξης και οικονομική ύφεση (Ρωσία).

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει επιπρόσθετα προβλήματα όπως το τεράστιο δημόσιο χρέος, την πολύ υψηλή ανεργία, την μείωση εισοδημάτων και κατανάλωσης όπως και τα προβλήματα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπες οι ελληνικές επιχειρήσεις όπως η μείωση της ζήτησης, η ανυπαρξία χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα κα.
Ο φορέας παραγωγής ιδεών και λύσεων του Δ.Ε.Κ.Α. έχει σαν στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις & τους ελεύθερους επαγγελματίες μέλη του.

ΟΙ ΔΕΚΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ Δ.Ε.Κ.Α

  1. Η επιστημονική παρουσίαση απόψεων σχετικά με επιχειρησιακά θέματα που αποσκοπούν στην εξεύρεση διεξόδων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον
  2. Η ανταλλαγή ιδεών μέσα από το επιχειρηματικό forum
  3. Η συνεργασία με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς με στόχο την διαμόρφωση προτάσεων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη της Δ.Ε.Κ.Α.
  4. Η διερεύνηση της πορείας της ελληνικής αλλά και της διεθνούς αγοράς – σε συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα - με σκοπό την προσφορά οδηγών για την διαμόρφωση προτάσεων ανάπτυξης των επιχειρήσεων μελών της Δ.Ε.Κ.Α.
  5. Η διαμόρφωση προτάσεων προς Δημόσιους φορείς για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
  6. Η Αξιολόγηση και εγκυροποίηση των προτάσεων των κλαδικών επιτροπών του Δ.Ε.Κ.Α. (βιομηχανία, τουρισμός κλπ)
  7. Η προεπιλογή και εισήγηση προς το σχετικό Χρηματοδοτικό οργανισμό (Fund) καινοτόμων επιχειρηματικών προτάσεων με κοινωνικές διαστάσεις οι οποίες συνάδουν με τις εκάστοτε προτεραιότητες της χώρας
  8. Η ανάπτυξη περιφερειακών συνδέσμων με σκοπό την αξιοποίηση των νέων στην παραγωγή προτάσεων για κοινωνικά, κλαδικά και τοπικά θέματα, αλλά και την διασύνδεσή τους με την υπηρεσία Β2Β-Εξωστρέφεια (επιχειρήσεις μέλη) του Δ.Ε.Κ.Α. και την ευρύτερη αγορά εργασίας
  9. Η διασύνδεση με τους νέους Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού ώστε να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους και οι νέες γνώσεις και ταυτόχρονα να διατηρηθεί η σχέση τους με το κοινωνικό και επιχειρηματικόπεριβάλλον της Ελλάδας
  10. Η ανάπτυξη περιφερειακών Ινστιτούτων Ερευνών & Μελετών, τα οποία αφ’ ενός σε συνεργασία με τοπικούς φορείς θα προωθούν την έρευνα ώστε να παρέχουν συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση τοπικών επιχειρηματικών και κοινωνικών προβλημάτων αλλά και αφετέρου την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης & Κατάρτισης