ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Ε.Κ.Α

Ο φορέας διοικείται καταστατικά από

(1) Το επταμελές Διοικητικό του Συμβούλιο

και υποστηρίζεται από τα εξής όργανα

(2) Κλαδικές Επιτροπές

Πρόκειται για δέκα επιτροπές σε αντίστοιχους νευραλγικούς τομείς της επιχειρηματικότητας που δημιουργήθησαν όπως ακριβώς προβλέπεται από την ιδρυτική διακήρυξη του Δ.Ε.Κ.Α. Η κάθε μία από τις επιτροπές αποτελείται από επιχειρηματίες , στελέχη και επαγγελματίες του αντιστοίχου αντικειμένου. Η κάθε επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα εφόσον το αποφασίσουν με σχετική πλειοψηφία τα μέλη της ή κατόπιν εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο ακριβής αριθμός των μελών που την απαρτίζουν δεν υπόκειται σε περιορισμό αλλά η πρόθεση του φορέα είναι να μην ξεπερνά τα 10 (δέκα) μέλη. Η κάθε επιτροπή έχει τον υπεύθυνο επιτροπής προτάσεων ο οποίος συντονίζει το έργο αυτής. Η επιτροπή είναι συμβουλευτική και δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση τον σύλλογο με τις προτάσεις της. (Τα συγκεκριμένα αντικείμενα αρμοδιότητας της κάθε μιας των δέκα επιτροπών παρουσιάζονται σε σχετικό έντυπο του φορέα.)

(3) Μηχανισμοί παραγωγής δομημένων στρατηγικών στήριξης και ανάπτυξης

A. Think Tank

Οργάνωση καθοδηγητικής ομάδας παραγωγής ιδεών και λύσεων με προοπτική την δημιουργία Ινστιτούτου ερευνών και μελετών το οποίο θα συνδέεται με τους σκοπούς του συνδέσμου και θα τροφοδοτεί με επιχειρήματα και προτάσεις τις επιτροπές και το σύνδεσμο. Το Think Tank στελεχώνεται από καταξιωμένες προσωπικότητες της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής – επαγγελματικής κοινότητας
Η διοικούσα ομάδα του Think Tank σε συνεννόηση με τις επί μέρους επιτροπές του συλλόγου θα αναζητά τεκμηριωμένες λύσεις για τα θέματα που αφορούν τόσο το Δ.Ε.Κ.Α σαν φορέα όσο και τα μέλη του.
Οι κλαδικές- περιφερειακές μελέτες της ομάδας θα συμπεριλαμβάνουν νομικά, κοινωνικά, οικονομικά κλπ δεδομένα με τις αντίστοιχες προτάσεις θα απευθύνονται στους κυβερνητικούς και λοιπούς κρατικούς και θεσμικούς φορείς συμβάλλοντας στο κυβερνητικό έργο.
Τα θέματα που αφορούν τα μέλη μας θα επεξεργάζονται ανά περίπτωση από τα στελέχη του think tank και θα προωθούνται προς τους αντίστοιχους φορείς μέσω του Δ.Σ.
Δημιουργία ιστοσελίδας και σύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δικαίωμα συμμετοχής σε εγκεκριμένα άτομα με την μορφή μέλους στο Think Tank.
Ανάπτυξη δικτύου σε όλη την επικράτεια με επιλογή υπευθύνου για τον κάθε νομό σε συνεργασία με το αντίστοιχο ινστιτούτο περιφερειακής ανάπτυξης.
Εγγραφή επιστημονικού δυναμικού στον οργανισμό υπό την μορφή τακτικών και υπό δοκιμή μελών του Think Tank.
Η κάθε δημοσίευση στο site προϋποθέτει την έγκριση του βιογραφικού του κάθε μέλους και η δημοσίευση πρέπει να είναι σύμφωνη με το θεματικό που θα προτείνει ανά διαστήματα το κεντρικό όργανο.
Ανάπτυξη ηλεκτρονικών φόρουμ με κλαδικά ή περιφερειακά θέματα όπου θα αναπτύσσονται γενικότερες απόψεις από μέλη τακτικά και υπό δοκιμή.
Αρχειοθέτηση μελετών, ερευνών και επεξεργασία αυτών.
Μητρώο βιογραφικών-μελετών και ανέλιξη των νέων επιστημόνων του οργάνου μας στην στελέχωση ιδιωτικών και κρατικών φορέων.
Συνεργασίες με πανεπιστημιακούς και άλλους φορείς για την εξεύρεση και την εφαρμογή εφικτών λύσεων στην πραγματική οικονομία.

B. Συνήγορος του επιχειρηματία

Ο Συνήγορος του Επιχειρηματία στελεχώνεται από εξειδικευμένα νομικά και λογιστικά γραφεία, υποστηριζόμενα από ειδικό πληροφοριακό σύστημα.
Σκοπός του είναι η υποστήριξη κλαδικών αλλά και ατομικών θεμάτων των μελών.
Σε συνεργασία με το Think Tank προτείνει πιθανές νομοθετικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που αφορούν το σύνολο της επιχειρηματικότητας.

C. Β2Β – Εξωστρέφεια

Η υπηρεσία πλατφόρμας ανάπτυξης συνεργασιών ανάμεσα στα μέλη καθώς και η σύνδεση τους με τις αγορές με χρήση ειδικών πληροφοριακών συστημάτων.
Η πλατφόρμα εξωστρέφειας προωθεί ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό αξιοποιώντας την γνωστική βάση του Think Tank, την δικτύωση μεταξύ των μελών και την προώθηση καινοτόμων εφαρμογών Μάρκετινγκ.
Η πλατφόρμα θα αποτελέσει ένα κέντρο προώθησης προϊόντων, υπηρεσιών, τεχνογνωσίας και επενδύσεων στην Ευρώπη και τον κόσμο ώστε να αποκτήσει ο επιχειρηματίας την δυνατότητα να προσεγγίζει τις ξένες αγορές με χαμηλό κόστος και πιστότητα πληροφόρησης των πραγματικών δυνατοτήτων των αγορών.
Σκοπός είναι η δημιουργία γραφείου εκπροσώπησης & προώθησης ανά χώρα ενδιαφέροντος, των Ελληνικών επιχειρήσεων μελών μας, για στρατηγική πλέον διείσδυση στις ξένες αγορές με μόνιμη παρουσία.
Σε συνεργασία με επιχειρηματίες – μέλη μας που ήδη επιχειρούν στο εξωτερικό, ενημερώνουμε την βάση δεδομένων της πλατφόρμας για την αγορά που ήδη δραστηριοποιείται και με στελέχωση φορέα του συνδέσμου δημιουργούμε εμπορική επιχειρηματική γέφυρα.
Η γνωστική βάση, η άμεση επαφή και επικοινωνία, η διαχείριση των ασφαλών πληροφοριών από τον φορέα προς τα μέλη, δίνει την δυνατότητα όχι μόνο για διμερείς αλλά για τριγωνικές πλέον συνεργασίες .
Γνώση - αξιοποίηση πληροφορίας – συνδυασμός ζήτηση προσφοράς – φυσική παρουσία, είναι τα βασικά στοιχεία της πλατφόρμας εξωστρέφειας που κανένας φορέας δεν τα καλύπτει όλα μαζί, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού. Και αυτό είναι το βασικό καινοτόμο σημείο που το Δ.Ε.Κ.Α. που θα προσφέρει άμεσα αποτελέσματα
(Όλες οι υπηρεσίες όπως αυτές παρέχονται από τα ως άνω όργανα περιγράφονται στην ιδρυτική διακήρυξη του Δ.Ε.Κ.Α. Η στελέχωση τους παρουσιάζεται σε σχετικό έντυπο του φορέα.)

(4) Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Ινστιτούτο ερευνών και μελετών. Περιφερειακά γραφεία.

Το ινστιτούτο ερευνών και μελετών είναι ένα κομβικό εργαλείο του Δ.Ε.Κ.Α για την ουσιαστική του συμβολή στην επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη σε Πανελλήνιο επίπεδο. Το ινστιτούτο επικεντρώνει την έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος τοπικών κοινωνιών και οικονομιών. Παρέχει λύσεις σε πρακτικά ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές επιχειρήσεις σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης, οικονομικής διαχείρισης, ανάπτυξης, μάρκετινγκ κλπ.
Επίσης εκτός από τα παραπάνω το Ινστιτούτο συνεργαζόμενο με εκπαιδευτικούς φορείς σχεδιάζει προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους απασχολούμενους στις τοπικές παραγωγικές μονάδες. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην αναβάθμιση του επιπέδου παραγωγικότητας, στην ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων καθώς και στην εξωστρέφεια.
Βασικός του στόχος είναι η πρακτική εφαρμογή της παραχθείσης εκ μέρους του Think Tank γνώσης σε τοπικό επίπεδο.
Το Ινστιτούτο αναπτύσσει περιφερειακές επιτροπές στις 13 περιφέρειες και την Κύπρο.
Τα περιφερειακά γραφεία του Δ.Ε.Κ.Α αντιπροσωπεύουν τον φορέα σε κάθε μια από τις 13 περιφέρειες συν την Κύπρο. Λειτουργούν σαν αντιπροσωπευτικά γραφεία αυτού με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό.
Συνδέονται και εποπτεύουν τα αντίστοιχα περιφερειακά τμήματα του Ινστιτούτο μελετών καθώς και τις αντίστοιχες επιτροπές τις οποίες προτείνουν στο Δ.Σ του Δ.Ε.Κ.Α

(5) Το Fund

Σκοπός του είναι η συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα κυρίως σε τομείς αιχμής (πρωτογενής παραγωγή, μεταποίηση, τουρισμός κλπ).
Προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων σε τομείς ενδιαφέροντος τοπικών αγορών.
Χρηματοδοτική και συμβουλευτική υποστήριξη σε παραγωγούς, εταιρείες μεταποίησης και εμπόρους για την καλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων.

Διαδικασία αντιμετώπισης γενικού ή κλαδικού θέματος

Η διαδικασία αντιμετώπισης ενός ειδικού, γενικού ή κλαδικού επιχειρηματικού θέματος δεν είναι πάντοτε ίδια αλλά ο μηχανισμός είναι παρόμοιος. Η διαφοροποίηση ενεργοποίησης του μηχανισμού εξαρτάται από το αν η προέλευση του θέματος προς επίλυση συνδέεται απευθείας με το Δ.Σ, με τις κλαδικές επιτροπές του Δ.Ε.Κ.Α ή αν το Think Tank ευαισθητοποιείται αυτόματα από τα γεγονότα και τις εξελίξεις.

Έτσι η διαδικασία αναλύεται στο σχεδιάγραμμα με τον τίτλο ΔΟΜΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ερμηνευτικά σχόλια

Τα γενικά θέματα που προέρχονται από το περιβάλλον και την κοινωνία, κατευθύνονται στο Think Tank όπου γίνεται η αρχική επεξεργασία τους. Στη συνέχεια το τμήμα επικοινωνεί με τις περιφερειακές επιτροπές του Ινστιτούτου περιφερειακής ανάπτυξης και προωθεί το θέμα για διαβούλευση. Μετά τον εμπλουτισμό του θέματος με συγκεκριμένες (πρακτικές κυρίως) απόψεις εκ μέρους του Ινστιτούτου, το προς επίλυση θέμα επιστρέφει στο πολυδύναμο Think Tank του Δ.Ε.Κ.Α όπου αφότου υποστεί μια ακόμη επεξεργασία προωθείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και συνεδριάζει για την τύχη του θέματος. Εφόσον το Δ.Σ αποφασίσει αρνητικά το θέμα μπαίνει στο αρχείο. Σε άλλη περίπτωση (θετική απόφαση του Δ.Σ) το θέμα επανέρχεται στο Think Tank το οποίο σε συνεργασία με τον συνήγορο του επιχειρηματία και την υπηρεσία Β2Β-εξωστρέφεια, διαμορφώνει την τελική πρόταση η οποία επανέρχεται στο Δ.Σ και από εκεί στους αρμόδιους φορείς (υπουργεία, κλαδικές ενώσεις- επιμελητήρια, επιχειρηματικούς φορείς κλπ).
Παρομοίως ερμηνεύονται και οι λοιπές διαδικασίες του σχεδιαγράμματος.