Γιατί η επανεκκίνηση της οικονομίας της χώρας απαιτεί την συμμετοχή όλων μας

Γιατί μόνο με διαφάνεια και  θεσμούς αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής

Γιατί η αποκατάσταση των συνεπειών της κρίσης θα φέρει κλίμα αισιοδοξίας

Γιατί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η κοινωνική συνοχή θα τονώσει την πρόοδο

Γιατί η ανάπτυξη προϋποθέτει υγιές περιβάλλον

Γιατί η συμμετοχή επιχειρηματιών και εργαζομένων στα αποτελέσματα της ανάπτυξης οδηγεί σε ευημερία

Γιατί η σύγχρονη επιχειρηματικότητα απαιτεί επένδυση στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα

Γιατί ο νέος ρόλος του επιχειρηματία στην κοινωνία του αύριο συνδέεται με την συμμετοχή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι

Γιατί οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα έχουν δικαίωμα σε  ίσες ευκαιρίες

Γιατί η γραφειοκρατία και οι αγκυλώσεις του συστήματος καταπολεμούνται με την οργανωμένη προσπάθεια

 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΔΕΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

Σκοπός του 10

1.2.1 Σκοπός του Συνδέσμου είναι η, με νόμιμα μέσα, προστασία και προαγωγή των συμφερόντων των μελών του, η μελέτη των ζητημάτων του επιχειρηματικού τομέα της οικονομίας της Χώρας, η ανταλλαγή πληροφοριών επαγγελματικού και επιστημονικού περιεχομένου, ο συντονισμός των μεταξύ των μελών του ενεργειών για την ανάπτυξή τους από τεχνικοοικονομική άποψη καθώς και η προώθηση και προβολή του έργου που επιτελούν προς την επίσημη πολιτεία και την κοινή γνώμη.
1.2.2. Σκοπός του Δ.Ε.Κ.Α είναι, επίσης, η συμμετοχή του σε διεθνείς ή εγχώριους φορείς και οργανισμούς, η εκπροσώπησή του σ’ αυτούς καθώς και η εκπροσώπηση όλων των επιχειρηματικών και επαγγελματικών κλάδων προς την Πολιτεία, η συμμετοχή του σε διαδικασίες για την προώθηση ενιαίας έκφρασης των επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών, η ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και επαφών αφενός με διεθνείς φορείς και οργανισμούς και αφετέρου με άλλες ομοειδείς οργανώσεις του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων των μελών ιδίως στα όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμμετοχή του στις διαδικασίες προγραμμάτων χρηματοδοτουμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή δημόσιους φορείς καθώς επίσης και η διοργάνωση ενημερωτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων και συναφών εκδηλώσεων καθώς και η ανάληψη οιασδήποτε άλλης πρωτοβουλίας ή δραστηριότητας για την ενημέρωση και υποστήριξη των μελών του καθώς και οιουδήποτε άλλου ενδιαφερομένου από τον ευρύτερο επιχειρηματικό - επαγγελματικό τομέα της οικονομίας.